02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าบริการ
Premium Service (เสริม)
ค่าธรรมเนียม
ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS / ท่าน
ค่าบริการบริษัทฯ (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ 2,703 บาท 1,600 บาท 979 บาท 1,500 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -12 ปี 1,351 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส TLS Contact Center

ที่ตั้ง สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
รับคืนหนังสือเดินทางวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
** กรณีที่เคยมีวีซ่าเชงเก้น และมีคำว่า “VIS” ระบุอยู่ในหน้าวีซ่าไม่เกิน 5 ปี เล่มเก่า หรือใหม่
สามารถให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้พิจารณา **

** กรณีที่เด็กที่เคยมีวีซ่าเชงเก้น  ทำวีซ่าขณะที่อายุยังไม่ถึง  12 ปีบริบูรณ์
จำเป็นต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่น คำร้องขอวีซ่า ถึงแม้จะเคยมีวีซ่าเชงเก้น ที่ระบุ VIS แล้วก็ตาม**
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า  (ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน)
ระยะเวลาทำการ 10-15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กาหนด
                  – ชําระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาพิจารณา10 – 15 วัน)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน **
 1. หนังสือรับรองบัญชี ออกโดยธนาคาร ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ  / กรณีออกค่าใช้จ่ายให้ เจ้าของบัญชีต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารว่าเป็น Sponser พร้อมระบุชื่อ ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ** โดยวันที่ออกจดหมาย ต้องไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนา สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ของธนาคารดังต่อไปนี้ ธ.กรุงศรี, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงเทพ เท่านั้น

สำหรับธนาคารที่นอกเหนือจากที่ระบุ กรุณาขอ Bank Statement จากธนาคาร  กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดบัญชีให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน และอัพเดทอีกครั้ง ไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**

 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน + สำเนา ใบจองตั๋วรถไฟ กรณีข้ามประเทศ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง +พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา สิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14) พร้อมแปลภาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในฝรั่งเศส และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้เชิญอาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ฝรั่งเศส

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศฝรั่งเศส, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส