02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านิวซีแลนด์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียม
ศูนย์ยื่นวีซ่า TTSNZ / ท่าน
ค่าบริการ / ท่าน
ท่องเที่ยว และธุรกิจ วีซ่าเดี่ยว 4,850 บาท 800 บาท 1,500 บาท
* สำหรับวีซ่าครอบครัว
บุคคลที่ 3-6 คิดค่าบริการ
ท่านละ 500.- บาท
วีซ่าครอบครัว
(พ่อ,แม่,ลูก สูงสุด 4 คน
อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)
4,850 บาท
วีซ่ากรุ๊ป สำหรับ 3 ท่านขึ้นไป 2,550 บาท

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ TTSNZ

ที่ตั้ง 140/41 (19D) อาคาร ITF ชั้น 19 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถให้บุคคลอื่นยื่นวีซ่าแทนได้
การนัดหมาย ไม่ต้องทำการนัดหมาย
ระยะเวลาทำการ 17-21วันทาการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์ (ใช้เวลาพิจารณา 17-21 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
 • หลักฐานด้านการเงิน (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ**
 1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนา  ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชี และแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า
 • หากผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา แนบใบคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในนิวซีแลนด์
 • กรณีออกค่าใช้จ่ายผู้เชิญ ต้องแสดงเอกสารการเงิน พร้อมระบุในจดหมายเชิญเรื่องรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง พร้อมกับขอจดหมายการันตีสนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งออกและรับรองโดยสถานีตำรวจที่นิวซีแลนด์

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศนิวซีแลนด์, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศนิวซีแลนด์

** เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านศูนย์แปลภาษาที่มีตราประทับเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **