02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่านอร์เวย์

วีซ่านอร์เวย์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียม
ศูนย์ VFS และ SMS / ท่าน
ค่าบริการ / ท่าน
ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ 2,900 บาท (โดยประมาณ) 820 บาท 1,500 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -12 ปี 1,500 บาท (โดยประมาณ)
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
                  – ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางบัตรเครดิต // ค่าธรรมเนียมศูนย์ VFS ชำระเป็นเงินสด ทางศูนย์รับยื่น

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS Global

ที่ตั้ง 10/104-106 (801-803) ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า
การนัดหมาย ต้องกรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ และทำนัดหมายล่วงหน้า ทางเว็บไซต์
ระยะเวลาทำการ 15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศนอร์เวย์ (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน **

รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ขอย้อนหลัง 6 เดือน *ยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า* หรือ สำเนา สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องอัพเดทสมุดบัญชีทุกเดือน) *ยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า*

 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน  ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง +พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • เอกสารการงาน และการเงิน (หนังสือรับรองบัญชี รายการเดินบัญชี) ของบิดา, มารดา
 • เอกสารส่วนตัว ของบิดา, มารดา อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน / หน้าหนังสือเดินทาง
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา สิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14) พร้อมแปลภาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • ฟอร์มเชิญ (Invitasjon fra referansen) ให้ผู้เชิญทำการกรอกข้อมูล (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • ฟอร์มการันตี (Guarantee) กรณีออกค่าใช้จ่าย ให้ผู้เชิญทำการกรอกข้อมูลและต้องได้รับตราประทับจากตำรวจ (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, หน้าพาสปอร์ต, บัตรประชาชน หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในนอร์เวย์ และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศนอร์เวย์, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศนอร์เวย์