02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าญี่ปุ่น

วีซ่าญี่ปุ่น

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการ
VFS และ SMS / ท่าน
ค่าบริการ UDC / ท่าน
ท่องเที่ยว และธุรกิจ เข้า-ออก 1 ครั้ง 960 บาท 655 บาท 1,000 บาท
เข้าออกหลายครั้ง 1,920 บาท

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น

เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ปิดทาการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น.
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น.
การยื่นวีซ่า ยื่นด้วยตนเอง (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 16 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี หรือมีวีซ่าญี่ปุ่นภายใน 5 ปี สามารถยื่นแทนได้)
การนัดหมาย
ระยะเวลาทำการ 5-7 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
              – กรณีพำนักญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาพิจารณา 5-7 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรอง ทรานสคริป จากสถาบัน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะกรณีทางานและเรียนไปด้วย ให้ขอหนังสือรับรองการทำงานของเจ้าตัวเอง
 • หลักฐานด้านการเงิน (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  และฝากประจำ**
 1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวจริง + สำเนา (ในกรณีที่ท่านมีการปรับสมุดบัญชีธนาคารเป็นประจาทุกเดือน)
  แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 2. หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบันแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • ตารางการเดินทาง 1 ใบ
 • เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (เอกสารดังต่อไปนี้จะเลือกยื่นหรือไม่ก็ได้ แต่อาจจะมีการเรียกขอเพิ่มเติมได้) 1)หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ 2) หนังสือค้ำประกัน

กรณีชาวต่างชาติ

 • ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (work permit) (ตัวจริง+สำเนา)
 • เอกสารการอยู่อาศัยในประเทศไทย วีซ่าระยะยาว หรือ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตัวจริง+สำเนา)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า
 • หากผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา แนบใบคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

**กรณีมีวีซ่าญี่ปุ่นที่ยังไม่หมดอายุ แต่อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า สามารถใช้วีซ่าต่อได้โดยถือเล่มเก่าไปด้วยเวลาเดินทาง**