02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าซิมบับเว

วีซ่าซิมบับเว

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น – ท่องเที่ยว และธุรกิจ
ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
วีซ่าเข้า-ออก ครั้งเดียว 1,100 บาท (30 USD) 1,500 บาท
วีซ่าเข้า-ออก หลายครั้ง 1,600 บาท (45 USD)

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าซิมบับเว

การยื่นวีซ่า ยื่นวีซ่าออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
เวลาทำการ 3 วันทาการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
– ชำระค่าธรรมเนียม ผ่านบัตรเครดิต

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศซิมบับเว

  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
  • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
  • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • เอกสารการจองที่พักในประเทศซิมบับเว

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

  • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ บริษัทในประเทศซิมบับเว , หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
  • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศซิมบับเว