02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าจีน

วีซ่าจีน

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

ประเภทวีซ่าระยะสั้น  (พำนักไม่เกิน 90 วัน)  – ท่องเที่ยว และธุรกิจ
ประเภทการยื่นขอทำวีซ่า ราคา / ท่าน ค่าบริการ / ท่าน
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 1,650 800
ค่าวีซ่าเร่งด่วน (2 วันทำการ) 2,775
วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double)(ไม่เกิน 6 เดือน) 2,650
ค่าวีซ่าเร่งด่วน (2 วันทำการ) 3,775

 

การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าไม่ต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า
ระยะเวลาทำการ 4 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ

 • อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
 • ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน (ใช้เวลาพิจารณา 4 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า (ถ้ามี) ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 33 ม.ม. x 48 ม.ม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนา เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและเอกสารการจองโรงแรม

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร,บัตรประชาชน
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง+แปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนา หนังสือเดินทาง, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนและใบเปลี่ยนชื่อ ของผู้ปกครอง

ระเบียบใหม่

เรื่องรูปถ่ายการขอวีซ่าจีน

เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559

 1. ห้ามยิ้ม
 2. ต้องเห็นหู
 3. พื้นหลังขาวเท่านั้น
 4. ห้ามใส่เสื้อขาว
 5. รูปขนาด 33 มม. x 48 มม.
 1. ถ่ายหน้าตรง
 2. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ
 3. คนมุสลิมเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. ห้ามใส่หมวก
 5. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ