02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่ากรีซ

วีซ่ากรีซ

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าบริการ / ท่าน
ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ และเด็ก 2,200 บาท (โดยประมาณ) 1,500 บาท
เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

                 – ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

สถานทูตประเทศกรีซ

ที่ตั้ง 100 / 41 ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 10.00 – 13.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 10.00 – 11.00 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมาย
ระยะเวลาทำการ 7-14 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศกรีซ (ใช้เวลาพิจารณา 7-14 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  + พร้อมฉบับแปลภาษาจากกรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ หลักฐานการชำระภาษี
 • คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมฉบับแปลภาษาจากกรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • กรณีข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ พร้อมฉบับแปลภาษาจากกรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ + สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ**
 1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนา  ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชี และแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน + สำเนา ใบจองตั๋วรถไฟ กรณีข้ามประเทศ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน  ฉบับภาษาอังกฤษ
 •  

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง +พร้อมฉบับแปลภาษาจากกรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา หนังสือสิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14) พร้อมฉบับแปลภาษาจากกรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในกรีซ และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง – สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้เชิญอาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่กรีซ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศกรีซ, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศกรีซ