02-8642157-9     @fwtgroup

UDCJP02_TAS_WINTER SKI ILLUMINATION NAGOYA

0
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น47,900 ฿
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น47,900 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

52
รายละเอียด

WINTER SKI ILLUMINATION NAGOYA

SHIRAKAWAKO -TAKAYAMA – TAKASU SNOW PARK – GIFU – MIE – NAGOYA 6 DAYS

โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง 19 – 24 ธันวาคม 2561

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่ 2นาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผู้ว่า - ซันมาชิ ซูจิ - ทาคายาม่า

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
07.30 น. ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย …
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ที่ทำให้ คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก… หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้” ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวบ้านหลังคามุงฟางที่โดนปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก… ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมด้วยหิมะแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่ อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม … เพื่อนำท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปีภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว …ท่านจะได้ชมถึง “ห้องทำงาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น … ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น…ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
^_^หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen)น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ 3ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - TAKASU SNOW PARK - กุโจฮาจิมัง - ช้อปปิ้ง เอออนมอลล์ - กิฟุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้ พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย… ณ บริเวณริมแม่น้ำมิยากาว่า เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ “บ้านเรือน” ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ “สมัยเอโดะ” ในช่วงปี ค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะ พูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงาว่า” ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิดให้ท่านชมและเลือกซึ้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย… นำท่านเดินทางสู่ “TAKASU SNOW PARK” สโนว์ รีสอร์ทในกิฟุ มีความสวยงามของธรรมชาติ ความกว้างขวางของลานสกี ที่มีหิมะอันขาวโพลนตกทับถมกันอย่างพอดี ทำให้เหมาะแก่การเล่นสกีเป็นอย่างยิ่ง และสามารถเลือกระดับการเล่นสกีที่ชื่นชอบได้อีกด้วย …นอกจากนี้ยังมีลานสกีสำหรับเด็ก ที่เป็นสายสะพานเคลื่อนที่และเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นภาคตะวันตกที่สามารถสนุกได้ทุกคน…อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะละลานตาและสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อม ไปด้วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด(มีให้ บริการเฉพาะ Slade หรือ Tube เท่านั้น / หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมือง “กุโจฮาจิมัง” เมืองที่ยังหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น ทั้งบ้านเมืองมีแบบย้อนยุคในอดีตเรียงรายอยู่ และนอกจากนี้ เป็นเมืองที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็น “เมืองแห่งสายน้ำ” ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมืองด้วยบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตนั้น ทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน… เมืองกุโจยังเป็นผู้ผลิตแบบจำลองอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำด้วยขี้ผึ้ง ออกมาคล้ายอาหารจริงดูน่ารับประทาน และอาหารจำลองนี้ยังเป็นของที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้อีกด้วย …เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “เอออนมอลล์ กิฟุ” ศูนย์กลางการช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้ออย่างครบครัน ให้คุณสามารถซื้อหาได้ทุกสิ่งในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมายไว้คอยบริการอีกด้วย… อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าบริการ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GIFU MIYAKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4กิฟุ - มิเอะ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - นากาชิม่า รีสอร์ท - ช้อปปิ้งมิตซุย แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท - นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ” (Iga-Ueno) เมืองแห่งนินจา ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตก ของจังหวัดมิเอะ เป็นเมืองเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของสองเมืองหลัก คือ เมืองอิงะ และ เมืองอุเอ โนะในปี ค.ศ.2004 และยังมีหมู่บ้านน้อยใหญ่ที่รวมกันจนกลายเป็น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผู้คนก็ยังคงเรียกในชื่อสั้นๆว่าอิงะ ภายในหมู่บ้านนินจา ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ที่มีทั้งประตูกล ประตูลับ กับดัก หลุมพรางที่ซ่อนเงินและดาบ อยู่ตามจุดต่างๆในบ้านอย่างน่าทึ่ง และห้องแสดงนิทรรศการ สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับนินจา เช่น งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่างๆ เป็นต้น นำท่านชมการแสดงโชว์ต่อสู้ที่น่าตื่นตา ตื่นใจจากเหล่านินจา รวมถึงยังมีบริการเช่าชุดนินจา และใส่เดินเที่ยวทั่วเมือง (ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดในราคา 500 เยน) ให้ทุกท่านสัมผัสวิถีนินจา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “นากาชิม่า รีสอร์ท” อาณาจักรความสนุกขนาดใหญ่ริมทะเลอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ภายในรีสอร์ทประกอบไปด้วยโซนสวนสนุก, โซนสวนน้ำ, สวนดอกไม้, สวนออนเซน, เอาท์เล็ทมอลล์ และอีกมากมาย เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima” เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ข้างๆสวน สนุกสปาแลนด์ ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆอีกมากมาย …จากนั้นนำท่านชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในญี่ปุ่น Nabana no sato Winter Illuminatio ซึ่งมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่ เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางช้างเผือก, อุโมงค์ไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นต้น … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำและแสงไฟอันตระการตา…
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าบริการ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - สถานีนาโกย่า - ช้อปปิ้งเอออล์ พลาซ่า - สนามบินเซนแทร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)
นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทนาโกย่า” ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการ โจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทสร้างจากฐาน หินขนาดใหญ่ จุดเด่นของยอดปราสาท คือ โลมาสีทอง ตัวผู้ และตัวเมีย หุ้มด้วยทอง 18k หนักตัวละ 44 กิโลกรัม คนญี่ปุ่นเรียกโลมาสีทองนี้ว่า “คินซาชิ” หรือ “ซาชิโฮโกะ” โดยเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง…จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ”ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย …นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมือง นาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า …อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง “สถานีรถไฟนาโกย่า” จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีพื้นที่ต่อชั้นใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่มากถึง 446,000 ตารางเมตร โดยมีสำนักงานของบริษัทรถไฟ JR Central และบริษัทลูกในเครืออีกหลายสิบบริษัทตั้งอยู่ …จุดเด่นของสถานีนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อาคารคู่แฝดที่เรียกว่า “JR Central Tower” โดยภายในจะมีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร จุดชมวิว และอีกหนึ่งความพิเศษคือบริเวณชั้นสองจะเป็นสวนที่ท่านสามารถมานั่งพักผ่อนระหว่างรอเดินทางไปยังจุดหมายถัดไป…หรือจะเดินไปฝั่งตรงข้ามสถานีก็จะมีตึก Midland Square ที่รวบรวมช็อปแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ อาทิเช่น Prada, Dior, Louis Vuitton, Cartier อิสระให้ทุกท่านเดินช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ… ก่อนเดินทางกลับ นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำ ต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย … นอกจากนี้ยังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าบริการ)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินเซนแทร์”

วันที่ 6สนามบินเซนแทร์ - ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ

00.30 น. เดินทางจากสนามบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 647
04.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 47,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 43,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 43,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 35,900.- บาท
พักเดี่ยว 6,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
และรบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม // ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ หากไม่ชำระตามกำหนดบริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่าน

การยกเลิกทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ สายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ            

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด