02-8642157-9     @fwtgroup

UDCJP05_TAS_NIKKO – KINUGAWA – SENDAI

0
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น43,900 ฿
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น43,900 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

46
รายละเอียด

AUTUMN NIKKO SENDAI

NIKKO – SHIOBARA – SENDAI – IBARAKI – TOKYO 6 D

โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง 07 – 12 / 14 – 19  / 21 – 26 พ.ย. 2561

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ(กระเช้า) ชิโอบะระออนเซน

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม ….ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามตาม ธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน นำท่านเดินทางสู่ “สะพานชินเคียว” หรือ สะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด …
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำตกริวซู (Ryuzu Fall)” ซึ่งมีความหมายว่า น้ำตกหัวมังกร ในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ำตกได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึก และซุ้มอาหาร หรืออาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ำระยะทาง 300 เมตร เพื่อชมวิวมุมอื่นๆของแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ “กระเช้าอาเคจิไดระ” ตั้งอยู่ ใกล้กับสุดด้านบนของถนนอิโรฮาซากะ บนที่ราบสูงมีลานจอดรถและดาดฟ้าชมวิวของถนนคดเคี้ยว และหุบเขาเบื้องล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงความสวยงามของใบไม้จะแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมมอง …นำท่าน “นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ” ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบซึ่งตั้งอยู่บนเชิงภูเขานันไตเกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีตซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี อีกทั้งท่านจะได้รับชมความงาม ของน้ำตกเคกอนที่มีแหล่งต้นน้ำของน้ำตกไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิความงามของน้ำตกนี้ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุดหนึ่งในสามของน้ำตกในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ชิโอบาระออนเซน” เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาห่างจากภูเขานาสุดาเกะ ประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่จะเต็มไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่ และที่พักเรียวกัง แต่ก็ยังมีธรรมชาติของป่าไม้และภูเขาล้อมรอบอยู่ ให้ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยความผ่อนคลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIOBARA ONSEN หรือระดับเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ 3ชิโอบะระออนเซน - หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ - ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ - ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ - เซนได

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุ” หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุ กับนิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคา หนาๆ เรียงรายกัน สองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังใน โอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง.. จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ “ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ” หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อ ของจังหวัดฟุคุชิมะ ใน 4 ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป …ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ เขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดูใบไม้ผลิ จะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับน้ำ ในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่มีผู้คน นิยมมา เยี่ยมชมมากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่า ใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลางลำตัวในทะเลสาบแห่งนี้ จะพบกับความสุข ความรักสมหวัง ด้วยค่ะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนได” เมืองที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในเจ็ดของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านอิจิบันโจ” ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได ที่ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายและยังเชื่อมกับเมืองราตรี “คกคุบุงโจ” ซึ่งเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุด ของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย …อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ (ไม่รวมค่าบริการ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROUTE INN SENDAI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4เซนได - ถนนโจเซ็นจิโดริ - ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท - มิโตะ - ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - อิบารากิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านมุ่งหน้าสู่ ย่านช้อปปิ้ง “ถนนโจเซ็นจิ โดริ” (Jozenji-dori Avenue) เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซ็นได ทอดยาวไปตลอดแนวถนนด้านทิศตะวันออกไปจนถึงตะวันตก โดยถนนเส้นนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเซ็นไดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองแห่งต้นไม้ ซึ่งจะมีต้นเคะยากิ หรือ ต้นเซลโคว่าที่ เปลี่ยนสีสัน ส้มสลับเหลืองแดงเรียงรายไปตามถนนเซ็นจิโดริ ทำให้มีร่มรื่นงดงามทอดยาวไปตลอดแนวระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร ทั้งยังเป็นมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น “สวนโคโตไดโคเอ็น” และ “สวนนิชิโคเอ็น” ท่ามกลางร้านขายสินค้านานาชนิดที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จึงถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ได้หยุดแวะนั่งพัก…ถนนโจเซ็นจิ โดริจึงถือเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมืองเซ็นได อีกทั้งยังเป็นถนนเส้นธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากตั้งอยู่ในย่าน ช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง “อิจิบังโจ” ที่เชื่อมกับเมืองท่องเที่ยวยามราตรีอย่าง “คกคุบุงโจ” อันได้รับการยอมรับว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุ…จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “นาสุเอาท์เล็ท” เอาท์เล็ทที่มีแนวคิดการออกแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยการรวมเอาไลฟ์สไตล์และความเป็นธรรมชาติมาไว้ด้วยกันที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้รับความสุขสนุกสนานไปพร้อมกับบรรยากาศอันดีงามลักษณะของสินค้าที่วางจำหน่ายไว้ให้เรามาช้อปปิ้งกันสำหรับที่นี่ก็มีมากมาย อาจไม่ใช่แบรนด์หรูหราเท่าไรนัก แต่ทุกแบรนด์ก็มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีเพียงแค่มีการดีไซน์แบบมินิมอล ไม่หวือหวา เน้นสไตล์แคชชวลที่เราสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่ชื่นชอบในสินค้าที่มีสไตล์เรียบง่ายแต่ดูแพงต้องแวะมาที่นี่เลย รวมถึงใครที่ชอบออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ไปทำบ่อย ๆ ต้องไม่พลาด เพราะที่นี่มีแบรนด์สินค้ากีฬารวมตัวอยู่เยอะมาก ๆ อาทิเช่น Adidas, Under Armour, Crocs, QUICK SILVER,TOMMY HILFIGER, Fossil, GAP, claire’s, Coach, clarks เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสวนดอกไม้อันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม้ หลายโซน มีทุ่งดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียน ออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปี อาทิเช่น Adonis , Csmos , Narcissus , Christmas Rose , Sukashiyuri Lilies , Tiger Lilies ที่ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป แซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์ (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ….สําหรับในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ยังมี “ทุ่งดอกคอสมอส” (Cosmos) ทั้งสีขาว ชมพู และแดงที่บานสะพรั่งสวยงามในช่วงใกล้เคียงกันอีกด้วย … แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง “Seaside Train” เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร…และที่พลาดไม่ได้อีกจุด “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” (Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ตามอัธยาศัย … (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน/ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ ภายในสวน)
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าบริการ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBARAKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5อิบาระกิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ - ถนนกินโกะ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)
นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วย อาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินค้าแฟชั่น, ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานา พรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest…ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้าเมจิ เป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง 12เมตร, ความกว้าง 17 เมคร., น้ำหนัก13ตัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย นำท่านสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว” เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้ จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้ จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมากนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน …ก่อนกลับ มุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้ง “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาดิบ ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบ เห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้ หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี … อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน … สำหรับท่านที่ชื่นชอบการ “ช้อปปิ้ง” สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลก ที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าบริการ)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”

วันที่ 6ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ

00.20 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 43,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 39,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 39,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 32,900.- บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
 • (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิกทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ สายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
 • รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง..