02-8642157-9     @fwtgroup

UDC03_FT_(อาหลีซัน-ชิงจิ้ง)_ไทจง-ผูหลี่-อาหลีซัน-ไทเป

0
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น34,888 ฿
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น34,888 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

69

ไต้หวันขั้นเทพ โคตรคุ้ม 2 (5 วัน 4 คืน)

โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

กำหนดการเดินทาง 09-13 มกราคม 2562 // 27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม //20-24 มีนาคม 2562

(ฟาร์มแกะชิงจิ้ง + ชมซากุระ + อุทยานอาหลีซัน) 

อุทยานอาหลีซัน / นั่งรถไฟโบราณ+ชมพระอาทิตย์ขึ้น / เดินป่าสน 2000 ปี
นั่งรถไฟหัวจรวด / ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / นั่งกระเช้าพาโนราม่า
อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / MITSUI OUTLET PARK
หมู่บ้านสายรุ้ง / พระใหญ่ปากัวซัน / ตึกไทเป 101(รวมชมวิว)/ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) บินตรงสู่ไทเป(สนามบินเถาหยวน)
แบบที่นั่ง 2-4-2 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 30 กก. บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง 2 มื้อ

Departure            BKK – TPE   CI 838 (08.30-13.05)
Return                 TPE – BKK   CI 837 (23.10-02.00)

** ไม่บังคับทิป + ไม่เน้นเข้าร้านช้อป + จัดเต็ม..อิ่มทุกมื้อ+ FREE WIFI ON BUS **

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต(อิสระช้อปปิ้งจุใจ)

06:00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

08:25 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI838(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู+เบียร์+Haagen-Dazs ไม่อั้น!!) เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน

ค่ำ รับประทานชานมไข่มุกต้นตำหรับของไต้หวัน
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย
พักที่ KUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2ไทจง - ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า - ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน นำทุกท่านเที่ยวชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะยังมีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หัวปลาหม้อไฟ+ไก่อบโอ่ง)
นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี) หลังรับประทานอาหารค่ำ
เชิญท่าน อาบน้ำแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทาง
** ที่โรงแรมมีกิจกรรม D.I.Y. งานฝีมือน่ารักๆ (เพ้นท์หน้ากาก+พวงกุญแจ+ร้อยสร้อยพื้นเมือง+ทำพัด ฯลฯ ) รองรับสำหรับลูกค้าที่สนใจ มีรอบ 19.00 – 19.30 น. **
พักที่ RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

สำคัญ กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็กสำหรับการเข้าพัก 1 คืนที่อาหลีซัน และเตรียมผ้าขนหนุผืนใหญ่และอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม ส่วนกระเป๋าหลักเก็บไว้บนรถ

วันที่ 3ผูหลี่ – ชิมชาอูหลง – จังฮั่ว – พระใหญ่ปากัวซัน – เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน – เดินป่าสน 2,000 ปี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป นำท่านเดินทางสู่เมือง จังฮั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม พระใหญ่ปากั้วซัน ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของเมืองจังฮั่ว เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งสามารถเข้าไปในตัวขององค์พระได้อีกด้วย โดยที่ด้านในขององค์พระมีประติมากรรมบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามยิ่งให้เราได้ศึกษา ที่วัดนี้ยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองจังฮั่วได้ดีอีกด้วย จากนั้นนำทุกท่าน เดินทางสู่เมือง เจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน)
นำท่านสู่จังหวัด เจียอี้ เพื่อเยี่ยมชม อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ซี่โครงหมูอบชาบ๊วย) หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ WUN-SUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที 4อุทยานอาหลีซัน – (04.30) นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – ไทจง – นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) – นั่งรถไฟฟ้า MRT แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

ประมาณ04:30น. นำทุกท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน (อวี้ซัน: 玉山) มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ข้าวต้ม)
นำท่านเดินทางลงจาก อุทยานอาหลีซัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแช่หล้านึ่ง)
เดินทางสู่เมือง ไทจงนำทุกท่านสัมผัส รถไฟหัวจรวด จาก สถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็วกว่า 250 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงเพื่อนำท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำทุกท่าน นั่งรถไฟ MRT ไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กำลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์BBQ ปิ้งย่างซีฟู้ด+เบียร์สดไม่อั้น!!!) หลังรับประทานอาหารค่ำ
จากนั้นนำท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กำลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน
พักที่ PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า

วันที่ 5ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – DUTY FREE – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆได้อย่างไม่รู้เบื่อ นำท่านเยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน)

นำทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี พาทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางและน้ำหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก จากนั้นนำท่านไปอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็นศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนำให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของเท้าชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป – แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์) หลังรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
23.10น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
02.00น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

เงื่อนไขสำคัญ!!! รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 34,888.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 34,888.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 33,888.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

เงื่อนไข

เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. ยกเลิกน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหต

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!)