02-8642157-9     @fwtgroup

UDCJP01_JF_รื่นเริงหรรษา นาโกย่า

0
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น39,999 ฿
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น39,999 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

62
รายละเอียด

รื่นเริงหรรษา นาโกย่า 5 วัน 3 คืน

(นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจิมัง)

โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง 06 – 10 ธันวาคม 2561

 • ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ
 • ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ
 • ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาโกย่า

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอทาคายาม่า - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ

00.55 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ หมู่บ้านที่ได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนั้นก็คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ออกแบบเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้านที่อาจจะพังได้เมื่อเวลาที่หิมะตกลงมาเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ ทำให้มีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตัวเกาะ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” และนำท่านชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็นสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แล้ว สิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านที่อนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึงการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - เมืองกุโจฮาจิมัง - ปราสาทกุโจฮาจิมัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านสู่ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมตลาดเช้าริมฝั่งแม่น้ำมิยากาว่า พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ เลือกชม ผัก ผลไม้ ขนมพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดกิฟุและยังเป็นเมืองที่หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และรางน้ำที่สวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมปราสาทกุโจฮาจิมัง เป็นปราสาทที่นอกจากจะตั้งอยู่บนภูเขาแล้วยังเรียกได้ว่าเป็นปราสาทที่มีบรรยากาศและวิวทิวทัศน์สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ว่ากันว่าในบรรดาปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขานั้น “ปราสาทกุโจฮาจิมัง” นับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมังที่มีบ้านเรือนในสมัยอดีตเรียงรายอยู่ อีกทั้งเมืองกุโจฮาจิมังเป็นเมืองที่มีรางน้ำจำนวนมาก จนถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำเพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ดูแล้วเป็นบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้อนยุคทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Gujohachiman หรือเทียบเท่า
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่ 4เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าอัตสึตะ - ย่านโอสึ - ย่านซาคาเอะ - มิตซุยเอ้าท์เลท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่าเมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากเมืองโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนั้นนำท่านสู่ศาลเจ้าอัตสึตะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ เป็นที่ ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็นที่ซึ่งเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งในทุกปีจะมีผู้มาสักการะประมาณ 6,500,000 คน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านโอสึ ย่านช้อปปิ้งที่ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านขนม รวมไปถึงคนที่ชอบการ์ตูน เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมอีกด้วย ทำให้ย่านนี้เป็นย่านท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวแล้ว ยังเป็นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พาทุกท่านช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมายมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5นาโกย่า - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.20 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ JL737

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 39,999.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)  36,999.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 39,999.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000.- บาท

 

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินไทย
 • ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข

 เงื่อนไข

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

 การสำรองการเดินทาง

 1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 3. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง